Rutinehandbok

Rutinehandbok for OIL.

Bakgrunn og formål:
Rutinehandboka skal gje ei oversikt over relevante lovar vedtak og rutinar som er styrande og retningsgjevande for arbeid i Osterøy IL. I tillegg kjem ei oversikt over arbeidsoppgåver for tillitsvalde. Tanken er at denne handboka skal oppdaterast etter kvart som nye ting kjem til og etablerte rutinar vert revidert. Hovudstyret i OIL håpar dermed at dokumentet kan vere til hjelp i arbeidet til alle tillitsvalde i organisasjonen og kan fungere som eit verkty for nye tillitsvalde til å bli kjent med OIL og arbeidet me gjer. Rutinehandboka skal og bidra til ein felles plattform og ein felles hukommelse for laget.

Kvar rutine som det ligg lenkjer til nedanfor(PDF) skal vere datert slik at ein held oversikt over kva tid dei vart utarbeidd/vedteke/revidert. Styret vurderer til ei kvar tid kva dokument som gjeld OIL sitt arbeid og organisasjon som skal liggje i denne digitale handboka.

Rutine for: Beskriving av rutine: Link til rutine:
Arbeidsoppgåver for hovedstyret Syner hovedstyret sine faste oppgåver

Last ned her

Arbeidsbeskriving for verv i gruppene Syner nokre av dei oppgåvene hovedstyret i OIL meiner det er viktig at gruppestyra ivaretek.

Last ned her

Controllerfunksjon Syner arbeidsoppgåvene til styremedlem m/ansvaret for økonomiforvaltninga(controller).

Last ned her

   

 

Fotovegg Retningsliner for oppdatering av fotoveggen i klubbhuset.

Last ned her

Leigeavtale for stadionbygget Avtaleskjema og husreglar for utleige av lokalet

Last ned her

Strategiplan 2012-2015 Strategiske mål for OIL 2012-2015

Last ned her

Innkalling og referat Eins rutinar for alle styra i OIL.

Last ned her

     
Organisasjonsplan Vedteken på årsmøtet 12. mars 2012.

Last ned her

Politiattestar Ansvaret til gruppeleiarane hovedstyret sine representantar og til det enkelte medlem.

Last ned her

Premiesamling Retningsliner for oppbevaring av premiesamlinger.

Last ned her

Retningsliner heimeside Retningsliner for annonsering og profilering på heimesida.

Last ned her

Stillingsinstruks dagleg leiar Instruks og arbeidsoppgåver for dagleg leiar

Last ned her

Æresmedlemskap Retningsliner for æresmedlemskap i OIL.

Last ned her

Økonomiansvarleg Om rekneskapsår rekneskapsprinsipp bilag utbetalinger moms skatt og bokføring.

Last ned her

Årsmelding OIL 2011 Årsmelding for OIL med samandrag frå gruppene sine årsmeldinger for 2011.

Last ned her