Innkalling med sakliste til årsmøte i OIL 2013

Til medlemar i Osterøy IL                                                                                                                                       
Hatland 13.02.2013
 
Sakliste for årsmøtet i Osterøy IL
 
Innkalling til årsmøtet vart annonsert i Bygdanytt fredag den 8. februar 2013
 
Årsmøte i Osterøy IL vert halde tysdag 12. mars kl 19.00 på klubbhuset
 
Sakliste:
 
1. Godkjenne stemmeretten til dei frammøtte.
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Val av dirigent, referent samt 2 medlem til å underskrive protokollen.
4. Årsmelding for 2012, herunder gruppene sine årsmeldingar.
5. Rekneskap for 2012 og disponering av årsresultat
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 300 000 til nytt lysanlegg ved Osterøy Stadion
8. Fastsetje medlemskontingent for 2014.
9. Budsjett 2013
10. Oppdatert lagslov basert på NIFs lovnorm
11. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
12. Foreta følgende valg:
    a) Leiar og nestleiar
    b) 3 styremedlem og 1 varamedlem
c) Representantar til årsmøtet i Idrettsrådet
d) Representantar til ting og møter i organisasjonar idrettslaget er tilslutta
e) 2 revisorar 
f) Valnemnd
g) Godkjenning av styret til dei einskilde gruppene
 
 
Saksutgreiingar og sakspapir vert lagt ut på internettsidene til OIL ei veke før årsmøtet.
Saker til årsmøtet skal sendast styret innan 1. mars til post@osteroyil.no
 
På dei neste sidene følgjer NIFs lov for val og oppnemning til orientering
 
 
Med venleg helsing
 
Styret i Osterøy IL
 
 
 
 
NIFs lov og lovnorm for idrettslag inneholder bestemmelser om kjønnsfordeling og hvem som er valgbare til verv i idrettslaget.:
 
Lovnorm for idrettslag § 5 Kjønnsfordeling
 
(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer fra begge kjønn.
 
(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
 
(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 
 
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.
 
 
 
Virkningen av manglende oppfyllelse av bestemmelsen
 
a) ved valg, skal styret innen 1 måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting hvor nytt valg foretas. Dersom organisasjonsleddet ikke overholder fristen, kan Idrettsstyret/idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å oppfylle bestemmelsen, jf. pkt 2.2. 
        Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt. 
        Dersom det er åpenbart at dispensasjon ville ha blitt innvilget, kan dispensasjon innvilges i etterkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget. 
 
b) ved oppnevning av representanter, mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.. 
 
c) ved oppnevning av medlemmer til styrer, råd og utvalg m.v. kan Idrettsstyret eller idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å foreta ny oppnevning. 
 
 
 
Lovnorm for idrettslag § 6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
 
(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i organisasjonsleddet eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslaget eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet
(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i organisasjonsleddet eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslaget eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet
(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i organisasjonsleddet eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslaget eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet
(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i organisasjonsleddet eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslaget eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.
 
(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
 
(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.
 
(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med organisasjonsledd.
 
(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at et organisasjonsledd gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer til organisasjonsleddets styre.
 
(6) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige forhold gi dispensasjon.
 
(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.
 
 
Lovnorm for idrettslag §7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til organisasjonsledd
 
(1) En person som har en avtale med organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet er ikke valgbar til verv innen or