Rehabilitering av Osterøy stadion i 2020

Komande dugnad  pr. 28.8.   Merking og skilting av parkeringsplassar for rullestolbrukjarar ved 1500m inngangen/skulen. Arbeid med flakar i lengdegropene m.m.  Satsplankar i lengde (reklamasjon).  Dugnadskontakter:  Vidar Simmenes 91322643.  Arne Reigstad 45603715

Det ser ut som Osterøy kommune har planar om å  ta seg av HC parkering (fellesplass for ungdomsskulen og idrettsbana).

Hei. Osterøy kommune ønskjer å få opprette skiltnr. 552 Ģparkeringģ med underskiltnr. 807.8 ĢForflytningshemmede med parkeringstillatelseģ ihht skiltplan under og ber om vedtak for dette. Området (gbnr. 14/151) er eige av Osterøy kommune, er parkeringsplass i dag og kommune ønskjer å sette av ein hc-plass for både skule- og idrettsformål. Kommune vil sjølv fatte vedtak for vegoppmerking ihht skiltplan under j.f. §30 i Skiltforskriften.

Prosjektet er på omlag 2,6 mill. kroner. Prosjektet vert over tid finansiert av Tippemidlar, Dugnad og Kommunalt tilskot. Sjølv om dette er eit sentralidrettsanlegg, har Osterøy IL vedteke å gjennomføra rehabiliprosjektet med betydleg dugnadsinnsats og eigne midlar.

Kunstoffdekket vart lagt i 2004.  Slike anlegg vil alt etter slitasje m.m. måtta gjennomgå ei rehabilitering omlag kvar 15 år.  I planleggingsfasen var det alternativ for rehabilitering og oppgradering til omlag 3,6 mill. og eit alternativ med berre rehabilitering til omlag 2,6 mill. kroner. 

Osterøy IL har vedteke å gå for berre rehabilitering.

Tippemiddelprosjektet med kontakten til Osterøy kommune har i hovedsak Ann Christin Reigstad og Terje Simmenes stått for. Det same gjeld inngåing av større entepriser. Når det gjeld dugnadsdelen og framdrifta vert den sålangt styrt av Vidar Simmenes (dugnadslkoordinator), Tore Langeland, Arne Reigstad og Terje Simmenes.

 I periodar trengst det dugnadsinnsats. I samband med dugnadsarbeid må vi også følgja dei nasjonale Coronareglane.

Litt om arbeid som er utført sålangt  (dugnadsarbeid med løpebane og kastsektorar utført i frå april til  29. august   er 610,5 timar fordelt på 26 personar og i tillegg innsats frå treningsgrupper.  I tillegg kjem gravemaskinarbeid og arbeid med grasbane

29.8. Reklamasjonsarbeid ved lengdegrop (banesprøytarar)

28.8.  stopplanke på plass

27.8.  maling og montering av kulesektor. Arbeid med stopplanke i kulering

25.8.  280 m med sarg montert

24.8.  120m med sarg montert

22.8. Høgdehus flytta frå kulesektor og tilbake til høgdeområde. (team Batti 2). Flakar i retur til Arkoconsult.

20.8.  Sarglengder omflytta til sine plassar og klar for montering.  Litt ugrasarbeid også.

19.8.  Stavhus flytta frå kulesektor og tilbake til stavområde. (team Batti2)

12.8. Banemerkinga ferdig

11.8. Banemerking

10.8.  Banemerkinga held fram

9.8.   Banemerking i løpebaner og i stavområde

8.8.  Banemerking oppstart

7.8.  Banemerkingsførebuingar.  Stenging av bana forlenga til 23. august, men går merking og anna arbeid greitt kan bana knaskje frigjerast tidlegare.

6.8.  Banemerkarane kom i ettermiddag

5.8.  Restvarer etter banesprøytinga henta.

30.7.  1 containar med 20 tomme tønner lasta opp i container

29.7. 2 containarar med restavfall henta

28.7. Opplasting av restavfall m.m. etter banesprøytinga. I tillegg var det også storopprydding i banehuset og ein full hengar med «skrot».

26.7. Runde 2 med sprøyting ferdig.  Då er det att opprydding og venting på banemerkarane.

25.7.  Runde 1 med sprøyting ferdig i ettermiddag. Runde 2 med sprøyting starta i kveld og er venteleg ferdig etter midnatt og før den varsla nedbøren kjem.

24.7.   Banesprøytarane har plastbelagt alt unnateke det som skal sprøytast

14. 7.  Rensking og støyping etter gjerdearbeid.   Solheim Gjerdenett ferdig med reparasjon av gjerde og portar

13.7.  Rensking m.m. etter gjerdearbeid

10.7.  Sådd grasfrø rundt sleggeringen. Slege gras langs løpebana m.m.

9.7.   Gruslegging m.m. i sleggeringe. Arbeid i sleggeringen ferdig. Senterboltane avdekka.

8.7.   Utkjøring jord frå sleggering, innkjøring sand rundt sleggering, borttransport resten av belegningssteinane.  I dag kom også Solheim gjerdenett og starta reparasjon av gjerde ved banehuset.

7.7.   Steinlegging i dei 4 siste sektorane rundt sleggeringen.  Transport jordmasse ut av sleggering.  Transport sand til steinlegging. I fylling jord rundt sleggering

6.7.   Utlegging av stein til dei 4 siste sektorane i sleggeringen

4.7.   Steinlegging 3 sektorar, tilpassing stein og fugesand utlegging (5 av 9 sektorar ferdige)

3.7.   Etterfylling av jord og såing grasfrø langs løpebana

2.7.   Legging kantstein i 2 av 9 sektorar i sleggeburet.

2.7.   Litt uventa dukka baneentreprenørane opp.  15 pallar med utstyr levert.  Det vert ein del oppstartarbeid dei første dagane før  sprøyting og merking  i perioden x. – xx. juli  når veret tillet det.

1.7.      Etterfylling settesand i grøfter i sleggering

29.6.    Vasking av bana m.m. ferdig.

27.6.    Restmengde med grus og settesand flytta til kulesektor. (til seinare bruk i kulesektor og sleggering).  Belegningsstein flytta til sleggringområde.  Slege gras og kosta langs gjerde.

26.6.    Vasking av bana.  Graving og fylling med grus i grøfter i sleggering.  Kosting og rydding i inngangsområde til bana i målområde.

25.6.   Oppstart vasking av bana

24.6.   Entreprenør Staren ferdig med sitt arbeid. Dei siste dreneringshullene er klare. Gras langs bana slege med kantklippar.  Arbeid i sleggering

20.6.   Flytting av stavhus med matter til kulesektor. Graving 3 meter i sleggering. Transport av avfall m.m. til Hauge.

18.6.   Transport flakar til høgde og stavhus.  Forskalingsflakar utlånt frå Arkoconsult. Stavhus flytta til kulesektor.  Befaring gjerde/portar.  

16.6.   Grusing og arbeid i kulesektor.

15.6.   Bortkjøring av  masser i kulesektor. Nye masser inn i kulesektor og utjamning.  Ugrasmiddel langs kantar.

14.6.   Arbeid i kulesektor og med gjerde.

13.6.  75 steinar lagt (sum 1147). 180 m med fugesand.  Etterfylling av sand langs belegningsstein.

12.6   Fugesand 123 m , produksjon og oppheng nye plakatar om stenging av bana.  

11. 6. Torsdag 11. juni  Utlegging sand, steinlegging  30 stein  (sum 1072 stein) og 120 m med fugesand. Det vart levert 6 nye satsplankar.

10.6.  Førebuing flytting høgde og stavhus.  Avklaringar  i område mellom lengdegropene.

9.6.   Kantstein mellom lengdegropene tek form.  Elles er det lagt 10 belegningssteinar i kulesektor (sum 1042)

8.6.  Opplessing og transport til BIR (gras, fiberduk og plast m.m.)

6.6.  Eine sida i kulesektoren ferdig med stein. Utlegging av stein.  (24 steinar = sum steinar 1032 totalt)

5.6.  Gras slege langs løpebana og i kastområde. Etterfylling av sand i område langs høgdehus. Utraking av dei 2 siste jorddungane ved tresteggropa og etterfylling av sår i grasdekket., klipping av fiberduk i kulegrøfter. 77 stein lagt i spydtilløp og kulesektor (sum steinar 1008).

4.6.   Transport grasklippar, anna førebuande til neste dugnad. Legging av 70 steinar (sum 931 steinar). Innkjøringsområde gravd opp og steinlagd.

3.6.. Oppgraven masse fjerna.  93 steinar lagt. (sum 861 steinar).

2.6.  Staren entreprenør i gang med arbeidet mellom lengdegropene.  Det er lagt 130 steinar i første sving og i spydtilløp og klippt fiberduk. (sum totakt 768 steinar.  Det er vidare etterfyldt med sand mellom gras og belegningsstein.  Det er også kutta steinar med vinkelkuttar.

1.6.  Legging av 28 steinar i område 1500m start  (sum totalt 638)

31.5. Legging av 26 steinar i område 1500m start  (sum totalt 610)

30.5. Legging av  122 stein m.a. ved lengdegrop ved mål og bortre langdside (totalt 584)

29.5.  Utplassering av stein og transort grus.  Legging av 86 steinar (m.a. ved lengdegrop lengst borte  og bortre langside. (totalt 462).  Idag er også levert meir grus og settesand frå Eikefet. Vidare også levert sand til grasbana. Grasbana 1. slått.

Det er også levert meir grus og settesand frå Eikefet. Vidare også levert sand til grasbana. Grasbana 1. slått. og vatning av grasbana.

28.5.   Det er lagt 110 steinar.  Pallar og anna avfall kjørt til BIR på Hauge

27.5.   Det er lagt ned 140 steinar

26.5. Det er lagt ned 126 steinar

26.5. Prosjektstyringsmøte med gjennomgang av framdrift m.m.

25.5.  70 m grøftegrus komprimert.  Testlegging av nokre belegningssteinar

21.5. Imponerande innsats 250 meter med grøft fyldt med grus. 7 personar var med.

19.5.  130 meter med grøft fyldt med grus. 7 personar var med.

14.5.  40m med grøft ved høgdeområdet fyldt med sand. Dette var og metodetest. Jobben utført på 2 timar av Vidar og Arne.

14.5. Fiberduk vart levert

4.5.  13 tonn settesand levert i kulesektor.  Vanndyse ved sleggebur frigjort og klargjort for rørleggarsjekk av vannledningskobling.

29.4.  Etterfylling av sand (1 tonn) til lengdegropene. 1 lass med masse frå slegge/diskosbur kjørt bort.

28.4.  Bortkjøring rest avskrapt masse i kulesektor. Avskraping i diskos/sleggebur og samla masser i dungar

24.4.   Belegningsstein og fugesand levert,  2 vanndyses tilkobla, 1 lass masse kjørt bort, avskraping av mose m.m. i kule felt, 1 lass mose/sand kjørt bort. 

23.4. . Det er levert 26.3. tonn  grus. Grave 116 m grøft kulesektor og spydtilløp.  Rensking grøft. Opplasting 1 lass masse

22.4.  4 lass bortkjøring. graving i kulesektor. Grøfterensing. 

21.4.  2 vanndyser på midtbana retta opp.

20.4. Grave 90 m grøft. 2 lass masse kjørt bort.  

18.4. Ca 160 m grøft grave og renska.  Det er kjørt bort 2 traktorlass med masse. 

17.4. Graving av 120m.  I tillegg til graving med maskin vert det ein god del manuelt arbeid med rensking av gravegropa m.m.

 

25.8. Då er resten av sargen på plass. Her er sargspesialist Inge J Reigstad på oppløpssida med sargen.

25.8. og målgang med sarglegging. For Vidar Simmenes er dugnadsprosjektet nesten ferdig for mitt vedkomande.  Sålangt 232 timar og over 100 turar til  Osterøy Stadion sidan april.

22.8. Høgdehuset tilbakeført.

Med mange hender er vekt inga hindring.

Utruleg kva ein får plass til i ein Berlingo. Flakar klar for retur til Arkoconsult

12.8. Banemerkinga så godt som ferdig

12.8.

10.8.

9.8.

9.8.

7.8. banemerkarane godt i gang med å førebu sjølve merkinga. 

7.8. Liv forlengar banestenginga til 23. august

restvarer m.m. som er henta

Thomas, Christian og Tore ivrige på alle slags jobbar

28.7.  Litt uventa jobb med å fylla opp containarar med restavfall etter banesprøytinga

28.7. Dagen vart også nytta til ei kraftig opprydding i banehuset. Ein velfyld hengar klar for transport til BIR

25.7. runde 1 med sprøyting ferdig i ettermiddag.

24.7. plast på alt som ikkje skal sprøytast

Porten ved 60 m flytta

 Hovedporten ved banehuset flytta. Attstøyping av skader i betongen.

9.7. Senterboltar påvist

9.7. Geir og Per Ole i sleggeringen

9.7.  Reparasjon av hovedport

Arne Reigstad er ein dreven steinleggar.

7.7. Då er det berre å venta på godver og at banesprøytarane skal koma attende.

4.7. Klargjering før sprøyting

4.7.

2.7.  Litt uventa dukka baneentreprenørane opp.  15 pallar med utstyr levert.

2.7.

2.7. baneentreprenørarane i full sving

2.7.   2 av 9 sektorar steinlagt

29.6.  Vasking av banedekke m.m. avslutta.

27.6.  Restmengde med grus og settesand flytta til kulesektor. (til seinare bruk i kulesektor og sleggering).  Belegningsstein flytta til sleggringområde.  Slege gras og kosta langs gjerde.

27.6.  Med god hjelp av Jonas Vevle vart både grus og steinar flytta

27.6.

27.6.

27.6.

Mykje sand og rusk i innkjøringsområdet til bana.

Det skal leggast belegningsstein i ringen rundt sleggeburet

25.6.  Då er vask og rensing av bana godt i gang.

Osterøy Stadion 24.6.  Entreprenør Staren ferdig med sitt arbeid.  Frå torsdag 25. juni vert vask av bana.

24.6. Då er dei siste dreneringshullene klare.

23.6. Også litt fornying av dekke i spydtilløp.

20.6.  Godt oppmøte på treninga. Matter og stavhus vart flytta til andre enden av bana

20.6. Då er begge husa på plass i kulesektoren

20.6.

20.6. Flyttinga av matter og hus gjekk greitt med mange hjelparar og under kyndig leiing av Arne Reigstad.

18.6. Mattene i høgdehuset klar for flytting.  Lørdag 20. juni skal stavhuset flyttast.

18.6. Då er høgdehuset på plass.  Arkoconsult har lånt ut flakar til å plassara husa på.

18.6. nye satsplankar

høgdehuset

Osterøy Stadion stengt til 10. august

13.6. Arne Reigstad langt oppe på steinleggingspallen.  No står det att omlag 30 steinar i spydtilløpet og 150 steiniar mellom lengdegropene. 

Per Ole Mostrøm og Bjarte Vik har spesialisert seg på utlegging av sand.  Her vert dei kontrollert av Terje Simmenes

Liv Simmenes får godkjent fugesandarbeid av Terje.

Heilt nye satsplankar skal på plass.

Liv les og ser mykje på krim og er god på å strippsa oppslag

Liv kan også ta klippejobb om det trengst.  Ho har sålangt fleire personar etter seg på dugnadslista.

Stav og høgdehus skal flyttast til kulesektoren når løpe og hoppområdet skal få «nytt» dekke. Når det skjer vert det lagt opp til at mange må vera med.

11.6.  150 m med fugesand på plass.

11.6. arbeidet mellom gropene godt igang

5.6. då er området langs løpebana, og kastområde slått.

 29.5. utplassering av belegningsstein. Per Ole Mostrøm ivrig i dugnadssarbeidet.

Belegningsstein langs stav og hødesida

 26.5. Gjennomgang av rehabiliteringsprosjektet og framdrift.

Også ein jobb som må gjerast i sleggeburet.

21.5.  Lessing av grus gjekk fort unna trass i manglande trening med snømåking i vinter.

 

Aktivitetar

Open trening TURN
Osterøyhallen
07 mai
14 jun