Om Osterøy I.L. |Grasrotandel-nr: 975 682 447Innlogging intranett

Historie-dokument

Osterøy idrottslag  historie-dokument:    oppdatert 1.11.17 

Arkivalia m.m. (i første omgang eldre materiell) vert skanna (evt. reskanna) og gjort tilgjengeleg på denne websida. Det meste av dette vert lagt ut her.  Redigeringa nedanfor vil og venteleg verta endra for å finna lettare fram.  Arkivalia som er "sjekka" og ok vil det venteleg verta overlevert til Osterøy museeum og lagsarkivet der.

Årsmeldingar og årsmøte:  Årsmøte med årsmelding har i periodar vore i slutten av kalenderåret. I andre periodar har årsmøte med årsmelding vore i byrjinga av kalenderåret etter.

Det er nok ein del materiell og foto som er i einskildpersonar si varetekt.  Det er ønskjeleg å få tilgang til dette (innlevering eller avfotografering).

Ta kontakt til Vidar Simmenes  vidsimm@online.no    eller 91322643

Lagsarkivet m.m. vil og vera til avgjerande og stor nytte for arbeidet med Osterøy IL si  lagssoge (Osterøy IL 100 år i februar 2018).

Lagssoge/historie:

Brev vedr. navneendring og logo 1923     

10år lagssoga (prosjektoppgåve Bjarte Vik)       20 års - lagshistore   (wordpersjon)     25 års - lagshistore  (wordversjon)      40 årsmelding    50 årsmelding    70 årslagssoga/utdrag    70 års prolog      80 års - Utdrag lagshistore      (wordversjon)        prolog til 80 årsmarkeinga(Ingunn Rongved)      

Minne frå tidlegare tider (Ingunn Rongved 2013)   

Dikt, songar, prologar, skjetsar m.m.:

Hovedlag:  Skarphedningane 1938?     (wordversjon)     jubileum 1968  referat jubileum 1968     jubilemssongar 1998     

Friidrett:    holmenkollvisa      hk debutanten    hk kan du minnest første gongen     holmenkollstafetten 1967            treningsleir 1991     sesongen på rim 1991    sesongen 1992    

Ski:    skivisa   

Skjetsar:  Nærradioen/friidrett      "nrk"Valestrand      Livsvarig fengsel    

Personmateriell:   Marta Ingunn Borge diplom 1943        Utklippboka til Leiv Mjelde del 1      Utklippboka til Leiv Mjelde del 2       Utklippboka til Leiv Mjelde del 3         

Ymse:    Valestrand musikklag festen 26.2.1946    "adam/eva"    kommunevisa 197?         

Årsmeldingar/referatbok Skarphedin:
1918-19      1920-22      1923     1924       1925    1926
1927-28      1929-30  (årsmøte 1930 utsett)    1931     1932       1933 
  1934

Referatbok åt Skarphedin idrottslaget (her er også årsmeldingar/beretningar: 

1935-36    1937-38   1939 del 1   1939 del 2     utgangen 39 og 1940   1941    1942    1943-45       frå 28.9.1945    1946 del 1 (her er og referat frå samanslåingsmøtet 12.4.1946 mellom laga Skarphedin, Sterkodder og Mjeldalen     1946 del 2    1946 del 3       

Protokoll/referatbok/møtebok Osterøy IL/Hovedlaget (lover, årsmeldingar, årsmøte):  

1946-48     1949-50   1951-54   1955    1956-57    1958    1959-60    1961-62    1963-65     1966-69    1970-71   1972-73    1974    1975-77   1978-79    1980-81   1982 - t.o.m.6.9.83       

Årsmeldingar (m= maskinskreve) 1945   1946   1947   1948  1949  1950  1951  1952   1953    1954   1954m   1955   1955m   1956   1956m    1957       1957m    1958    1958m    1959    1960   1961   1962   1963    1964    1965    1966     1967    1968    1969    1970     1971     1972    1973    1974    1975    1976   1977   1978  1979    1980    1981    1982    1983   1984    1985   1986    1987    1988m    1989    1990   1991    1992     1993    1994   1995   1996    1997   1998   1999    2000    2001   2002    2003kort?   2004   2005   2006   2007   2008   2009     2010    2011     2012      2013   2014    2015     2016     2017     

Årsmøtereferat (m= maskinskreve)   1950     1951      1952(halde 1.3.53)     1953    1954    1955    1956     1957     1958     1959   1960   1961   1962       1963    1964    1965    1966     1967    1968   1969   1970     1971     1972    1973    1974    1975    1976   1977   1978   1979    1980    1981   1981m     Omframt årsmøte draktfargar februar 1982    Omframt årsmøte november 1982 om draktfargar      1982  1982m    1983    1984     Omframt årsmøte juni 1985garantibygg      1985   1986    1987    1988     1989     1990    1991    1992     1993    1994   1995   1996      1996-9.1.97ekstra/val    1997       1998    1998ekstra-15mars99        1999      1999ekstra-12og27mars2000        2000    2001  2002   2002litt    2004    2005     2006      2007     2008    2009    2010-apr-omframt-val2010-og-lån-kunstgras       2011-apr-omframt-lån ostst og val     2011     2013-des-ekstra-lån-ski-Rolland      2013     2014-apr-omframt-val       2015     2016     2017 


Medlemsoversikt:
Medlemsbok Skarphedin 1918-1946  

Brev/skriv: 

Rapportskjema til Norges idrettsforbund 1924

Diverse sentrale bestemmelser:  

Idrætskommissionens forslag til ny organisasjon  (anmodningsbrev om uttalelse 23.5.1918 og  Protokollation for idrettsstyrets møte 11.5.1922   

Draktfargar:         Mandat for nemnd draktfarge            Draktfargeutgreiing sept 1982    Draktutforming styremøte 11.1.1983   

Draktfargedokument 1982-90      

Idrettsplass:   Revheim, Hatland og Osterøy   

Lotterisøknad 1924    Vedlikehaldssøknad 1925 og kjøpekontrakt    Ansøkning om statsmidler 1925     Søknad om midler til idrettsmateriell 1925     brev/skriv 1946-50   brev/skriv 1957-59      Brev om bruksretten1979    Idrettsplass Osterøy 1950-59     Idrettsplass Hatland 1974-83      Idrettsplass på Osterøy 1961   Diverse dokument m.m. 1974-83       Omframt årsmøte juni 1985garantibygg               Lonevågshalli-klubbhus 1962-92             

Informasjon: 

OIL-stikkå 1980-1     OIL-stikkå 1980-2     OIL-stikkå 1980-3      OIL-stikkå 1980-4    

OIL-stikkå 1981-1     OIL-stikkå 1981-2     OIL-stikkå 1981-3      OIL-stikkå 1981-4
OIL-stikkå 1982-1     OIL-stikkå 1982-2     OIL-stikkå 1982-3     OIL-stikkå 1982-4   

OIL-stikka informaswjonshefte 1983-1     OIL-stikkå 1983-1    OIL-stikkå 1983-2       OIL-stikkå 1983-3      OIL-stikkå 1983-4          OIL-stikkå-statuttar, brev og rekneskap 1983      

OIL-stikkå 1984-1         

OIL-stikkå melding nov1984                                    

OIL-stikkå 1987-1     

Jogging 1981-1      Jogging 1981-2     Jogging 1981-3      

Jogging  1982-1     Jogging  1982-2    Jogging 1982-3og4    

Treningsmagasinet Ski&Friidrett   1982-5    

Lover: 

Lovarbeid 1918   Lovarbeid 1980    

 

Rekneskap o.l.:

Rekneskap for Sterkodder 1930-46      Rekneskapsbok yver eiga til Skarphedin 1936-1946     

  

Basketball:  

Årsmeldingar:   2000/01    2001/02      

Fotball:

Brev vedr. innmelding i fotballforbundet 1925   

Kassabok 1948    

Lagsbok:  

1946-48   1949-50  ikkje noko om 1951   1952    1987(del1)    1987(del2)    1988(del1)     1988(del2)      1989      1990(del1)    1990(del2)    1991      1992 (2.11.91-23.10.92)       1993(30.10.92-27.10.93)      1994(27.10.93-20.10.94)                  

Årsmeldingar:   1963    1964    1965  1966   1967   1968   1969    1970kort+guttelag   1971kort+guttelag   1972guttelag   1973   1974   1975   1976   1977guttelaget   1977jentelag     1978   1979    1980   1981   1982    1983   1984   1985   1986   1987   1988    1989     1990    1991  1992   1993   1994(årsmøte 4.11.94     1995    1996    1997    1998    1999       2000      2001kort    2002kort   2003kort   2004kort      2005       2005årsmelding kort og årsmøte         2006kort        2007kort    2008    2009   2010kort    2011kort    2012kort   2013   2014     2015kort   2016

Friidrett: 

Lagsbok 1947-48    1949-50(t.o.m.10.9.50)    

Lagsrekordar: fleire kjem     pr. 1946    1949     1950    1955     1956    1957    1958      1960    1961     1967rekordrapport4x1500m      1974   1980    1988 

Mosjonsløp:    Mjeldalsløpet 1998      Hannisdalsløpet 2002    

Rekneskapsbok 1967   

Stevnebrev 1923-25    

 

Statistikk: meir kjem   statistikk 1932-46

Trening:    treningsprogram mellomdistanse jan-mai    treningsprogram sprint jan-apr     

Til dei aktive   1981   

Årsmeldingar     1947    1948    1949   1950    1951(ingen aktivitet?)    1952    1953    1954    1955   1956    1957hovedårsmelding   1958hovedårsmelding   1959hovedårsmelding   1960    1961    1962    1963    1964    1965   1966    1967   1968    1969    1970    1971    1972    1973    1974   1975    1976    1977    1978   1979    1980    1981    1982    1983  1984    1985   1986   1987    1988    1989   1989årsmøteomframt-20.nov     1988utdrag   1989utdrag   1990kort   1990   1991   1992     1992-28.okt ekstra årsmøte    1993    1994    1995    1996    1996aarsmøte-nov       1996-omframt-des         1997    1997utdrag   1998     1999(årsmøte jan2000)    1999kort   2000    2001    2001kort     2002kort?   2003     2004     2004kort    2005    2006    2007kort     2008      2009      2009 kort    2010     2010kort     2011kort    2012kort      2013kort     2014    2015kort    2016   

 

Handball   

Lagsbok 1947-51 og 1964-68          1978       1979 intet?/omhandla i 1989 melding      1980 volleyball/handball)     2001  2002    2003    2004  2005   2006   2007   2008  2009     2010    2011        2012      2013kort     2015kort       

Hjellvikgruppa(stadgruppe t.o.m. 1985):

Årsmeldingar

   1981     1982   1983    1984     1985    

Orientering:  

Årsmeldingar     1953      1968    1988rekneskap    1989    1990rekneskap    1991     1992     1993      2011(sykkel/orientering)        2012(sykkel/orientering)        2013(sykkel/orientering)          2015       

Skeiser:  Skeisebok 1947-55      lagsrekorder 1955

Ski:   Mjeldalen skilag/idrottslag 1933-46    Lagsbok 1946-61     kassabok 1947-52     1962-66        1967-69(side 86 og 87 manglar)      1970  

Årsmeldingar:    1968       1970-71    1971utdrag    1972    1973    1974  1976   1978   1979   1980    1981     1982    1983     1984    1985utdrag   1986utdrag       1987    1988   1989   1990   1991      1992     1994     1995    1996kort   1997    1998   1999kort    1999referat    2000   2001    2002   2003   2004    2005     2006    2007    2008    2009    2010   2011   2011kort    2012kort    2013kort    2014    2015kort       2016     

Skianlegg Rolland:   

Solstrand skilag:  Kassabok1931-36 

Spretten:

Årsmeldingar:  2001   2002    2003   2004   2005    2006   2007   2008   2009   2010   2011 

Sykkel:

  2011(sykkel/orientering)        2012(sykkel/orientering)        2013(sykkel/orientering)     

Årsmeldingar    2006    2007    2008     2009    2010      2011    2012                

Trialgruppa:

Årsmeldingar  1989utdrag    1990   1991    1992   1993   1994     1995   1996   1997       1998     1999       2000     2001             

Turngruppa:  

Årsmelding  1978   1979   1980    1981    1982   1983    1984    1985/86    1986/87    1987/88    1988/89  1989/90   1990/91   1991/92    1992    1992/93    1993/94     1995kort       1995/96     1996kort     1996/97     1997     1998    1999     2000    2001kort    2002    2003   2004    2005   2006   2007    2008   2009   2010   2011kort    2012   2013    2014    2015kort   2016 

Valestrandsgruppa (stadgruppe 1977-2005):   

Møteprotokoll:  1977-79      1980     1981-83     1984-87    1988-90    

Årsmeldingar/årsmøte/referat:   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987    1988   1989   1990   1991   1992    1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   

Valestrandsmarka Rundt:  Årsresultat kvinner 1981-94    Årsresultat menn 1981-94   

Volleygruppa

Årsmeldingar:   1979 intet?/omhandla i 1989 melding       1980 (volley og handball)     1981    1982    1983    1984   1985   1986utdrag    1987utdrag   1988   1989   1990   1991   1992  1993mangler   1994mangler    1995      1996   1997   1998    1998årsmøte   1999    2000  2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009