Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Medlemspengar

I Osterøy idrottslag er alle personlege medlemmer. Ved å betala medlemspengar er ein automatisk medlem i alle gruppene i laget. Satsane for medlemspengar vert fastsett av årsmøtet i Osterøy IL kvart år.

Informasjonsfaldar for 2022 med utfyllande opplysningar om idrettslaget er å finna om du trykkjer her

Medlemspengar fastsett for 2022 uendra (jfr. vedtak på årsmøte 2021):

innmeldte f.o.m. 1.8. i året betalar halvparten av medlemspengar for det første året.

• Born t.o.m. det året dei fyller 17 år betalar kr. 300,- pr. kalenderår.

• Vaksne f.o.m. det året dei fyller 18 år betalar kr 600,- pr. kalenderår.

Konto for medlemspengar:  3632 54 56676
Osterøy IL, boks  42,  5293 Lonevåg

Det vert lagt til eit gebyr på kr. 35,- for kvar purring. Etter betalingsfrist for 2. gongs purring vert vedkommande utestengt frå all aktivitet i Osterøy IL og kan heller ikkje representera laget.

Alle som deltek på treningar og konkurransar (stemne og kampar) skal vera medlemmer.

Det vert lagt ned store ressursar i å halde medlemsregisteret så oppdatert som råd er. Likevel er det ikkje til å unngå at det kan vera eit etterslep i rapportering frå gruppene. Styret seier seg lei for eventuelle krav som vert sende til ”feile” personar. Frå 2022 mottek alle krav om medlemspengar frå Idrettsforbundet si medlemsløysing. 

Medlemmane sjølve (eller dei føresette) må gje melding via brev eller e-post dersom ein ikkje lenger deltek på aktivitetar i Osterøy IL og såleis ikkje ynskjer å stå som medlem.

Det er sjølvsagt høve til å vera støttemedlem i laget. Dette er eit tilbod til dei ikkje aktive som ynskjer å støtta arbeidet som Osterøy IL driv. Satsane er dei same som for ordinære medlemmer, men ein betalar naturleg nok ikkje treningsavgift.