Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Ungdoms-HaFo

Ungdoms HaFo-turnering 8. Februar 2019

 

 

Informasjon til alle ungdomskular og foreldre

 

 

Etter suksessen med Ungdoms-HAFO gjentar med dette i år og. For tredje gong. Me håpar at enda fleire ønsker å delta.  Dette bygger på same konsept som det som blir arrangert for barneskulane, men me spelar på heil bane.  Kampane begynnar kl 17 og vil vare utover kvelden. Når det sluttar er litt avhengig av kor mange lag me klarar å få med oss.  Me håpar dere som skule kan formidle og motivere flest mulig elevar til å delta for dette vil bli et flott fritidstilbod for elevane.

 

Kva er Ungdoms HaFo?
HaFo er ein omgang med handball og ein med fotball. Omgangane varer 8 minutt. I finalane varer omgangane 8 minutt. Det deltek6spelarar inkl. målvakt på handballdelen og 5 inkludert målvakt på fotballdelen. Det kan nyttast inntil 4 innbytarar.

Det blir i år mix lag og det må alltid være min 2 Jenter og 2 gutar på bana. 

Det blir påmeldt lag klassevis frå kvart årstrinn 8,9 og 10 klasse og kvart årstrinn spelar eigne finalar. Kvar klasse kan melda på fleire lag slik at alle får mest mogleg speletid.

Skulle det verta for få lag i nokre av klassane trinn vil me prøve å gjere ein mix.

 

Konsept

HaFo-konseptet byggjer på at alle kandelta uavhengig av ferdigheiter. Det skal vera gøy og moro og ein positiv aktivitet med vektlegging på ballallsidigheit. 

 

Hafo skal vera med å bidra til å samarbeid og samhald mellom elevar – og at ein blir kjent med elevar frå andre skular på Osterøy. Osterøy IL Handball legg stor vekt på fair play og gratis for både deltakarar og publikum.

 

Me ser fram til årets turnering og me håpar at skulane klarar å stilla med flest mogleg lag.

 

 

Påmelding / organisering

  1. Elevanemelder seg på ved å levera påmeldingsslippen de finn nedst på arket til kontaktlærar. Frist – snarast og innan fredag 25. januar.

  2. Elevane har sjølv ansvar for lagleiinga under kampane.

 

  1. Lagleiararskriv inn informasjon på påmeldingsskjema (som skulen har fått) og sender påmelding av sine lag til thor-eivind@90902525.noinnan onsdag 30. januar.
    Dette kan også kontaktlærar gjera dersom skulen / kontaktlærar synest det er greiast.

  2. Lagleiararhar ansvaret for at laget møter til ret tid til kvar kamp.

  3. Når kampprogrammet er klart, sender Hafo-arrangørendette ut til alle kontaktpersonar og til skulane. Lagleiararmå informera sitt lag. Kampoppsettet vert oglagt ut pånettsida til osteroyil.no – klikk på fane handball.

 

  1. Foreldre er velkomne i hallen for å heia på sine kjekke ungdommar. J

 

  1. Det  blir sal av pizza og brus i hallen denne kvelden..

 

 

Dersom det skulle vera spørsmål, ta kontakt med:

Thor-Eivind Mjelde, mobil 909 75 895, e-post thor-eivind@90902525.no

Beste helsing frå arrangørkomiteen
Styret i Osterøy handball og styret for HaFo 2019

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------klipp ut – og lever til kontaktlærar                     Frist: fredag 25. januar

 

 

Namn:                                                                                                Klasse:                   

skal vera med på HAFO-turneringa